خیابان ارغوان هفتم

خیابان ارغوان هفتم

فاطمه چ.

دریچه

مدیونید

دوشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۰۳:۳۹ ق.ظ

از ما؛ نسلی که صرفِ کندنِ دیوارهای زندان شد؛ به شما؛ نسلی که باید صرفِ کشفِ آزادی شود:

گیر چهره‌های بزک‌کرده آزادی‌های تقلبی نیفتید. ما برای اینکه شما پای جستجو داشته‌باشید، عمری به در و دیوار کوبیدیم..

  • ۹۶/۰۸/۲۹
  • ماهان (ف.چ)